Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie – nazwany dalej UTW
w Chrzanowie – funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie na podstawie Statutu i w ramach obowiązującego porządku prawnego.

2. Patronat nad działalnością UTW sprawują:

– patronat organizacyjny – Starosta Chrzanowski
– patronat naukowy – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

3. Całokształtem  działalności UTW w Chrzanowie kieruje, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia, a kontrolę nad jego działalnością wykonuje Komisja Rewizyjna.

4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu.

II. Działalność UTW w Chrzanowie

1. UTW w Chrzanowie prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę  kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.

2. Program i metody pracy UTW nastawione są na aktywną samodzielność słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.

3. Program edukacyjny UTW obejmuje wiedzę z zakresu nauk:

a/ humanistycznych,

b/ medycznych i profilaktyki zdrowia,

c/ filozofii i etyki, religioznawstwa.

d/ przyrodniczych,

e/ społeczno-ekonomicznych.

4. Nauka w UTW odbywa się w dwuletnim zamkniętym cyklu i trwa cztery semestry.

5. Roczne programy edukacyjne UTW na każdy rok akademicki opracowuje Zarząd Stowarzyszenia UTW przy udziale konsultanta naukowego uczelni sprawującej patronat, a następnie przedkłada do zaopiniowania Radzie Programowo-Naukowej, w skład której wchodzą przedstawiciele:

a/ uczelni patronackiej,

b/ władz samorządowych,

c/ osoby o uznanym autorytecie.

6. Zajęcia w UTW prowadzone są w oparciu o roczne programy edukacyjne w następujących formach:

a/ wykłady audytoryjne,

b/ lektoraty języków obcych,

c/ warsztaty /np. psychologiczne, plastyczne, teatralne/

d/ inne formy zajęć grupowych / np. chór/.

7. Zajęcia w UTW, o których mowa w pkt. 6 odbywają się w następującym wymiarze i  terminach:

a/ wykłady audytoryjne /ogólne/ – dwie godziny lekcyjne, co tydzień w czwartki,

b/ lektoraty języków obcych – dwie godziny lekcyjne – co tydzień,

c/ warsztaty – dwie godziny lekcyjne co dwa tygodnie,

d/ zajęcia ruchowe – co dwa tygodnie lub co tydzień,

e/ inne formy zajęć wg wyboru słuchaczy i ustaleń z prowadzącymi.

III. Organizacja UTW w Chrzanowie

1. W ramach UTW działają:

a/ Rada Programowo-Naukowa opiniująca programy edukacyjne,

b/ Samorząd Słuchaczy złożony ze Starostów roku I i II, Starostów poszczególnych grup oraz Opiekuna z ramienia Zarządu,

c/ zespół redakcyjny prowadzący Kronikę UTW.

IV. Prawa i obowiązki Słuchaczy UTW w Chrzanowie

1. Prawa i obowiązki słuchacza UTW określają:

a/ statut Stowarzyszenia,

b/ uchwały Walnego Zebrania Członków,

c/ uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Słuchacze UTW, wchodzący w skład poszczególnych grup lektorskich, maja prawo zgłaszania swoich wniosków organizacyjnych
i programowych do Starosty grupy, który przekazuje je Staroście Roku, a Starosta Roku przekazuje uwagi i wnioski Zarządowi i Radzie Programowo-Naukowej.

3. W sprawach kontrowersyjnych, z zachowaniem procedury określonej w pkt. 2 Starosta Roku kieruje sprawę do Prezesa Zarządu.

4. Wszyscy Słuchacze mają prawo otrzymania legitymacji UTW, indeksu, noszenia wpinki UTW oraz udziału w zajęciach dodatkowych, wybranych zgodnie z własnymi zainteresowaniami i możliwościami.

5. Grupy zajęć dodatkowych nie mogą być mniejsze niż 15 i większe niż 20 osób.

6. Słuchacze są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu oraz dbania o dobre imię UTW w Chrzanowie.

7. Nieusprawiedliwiona nieobecność słuchacza na trzech kolejnych zajęciach skutkuje skierowaniem sprawy przez Starostę grupy na posiedzenie Zarządu, w celu wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiotowej sprawie zgodnie ze Statutem UTW i obowiązującym regulaminem.

V. Samorząd Słuchaczy

1. Samorząd Słuchaczy stanowią:

a/ Opiekun Samorządu Słuchaczy z ramienia Zarządu,

b/ Starosta roku I i II,

c/ Starostowie poszczególnych grup.

2. Samorząd Słuchaczy UTW działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin i zatwierdzony przez Zarząd  SUTW, zgodny ze statutem UTW, uchwałami Walnego Zebrania Członków
i uchwałami Zarządu.

3. Starosta Roku może występować w imieniu wszystkich słuchaczy z wnioskami programowymi oraz w innych istotnych sprawach do Prezesa Zarządu UTW.

4. Opiekun Samorządu Słuchaczy oraz Starostowie roku I i II biorą udział w posiedzeniach Rady Programowo-Naukowej.

 VI. Postanowienia końcowe

1. Status Słuchacza UTW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.

2. Zarówno przyjęcie, przydział do grupy, jak też skreślenia z listy słuchaczy nie jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.

3. Ukończenie dwuletniego cyklu wiąże się z otrzymaniem przez Słuchacza honorowego dyplomu, który nie jest równoznaczny
z dyplomem w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.

4. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia UTW w Chrzanowie i obowiązuje od dnia 25 lipca 2007 roku.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia UTW
w Chrzanowie
mgr Lucyna Kozub-Jentys

Scroll to Top