Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1.  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie zwane w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego.

2.   Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami)

§ 2

1.    Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 2.   W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§ 3

1.    Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również działać poza jej granicami, w ramach statutowych uprawnień.

2.     Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chrzanów.

§ 4

1.    Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.     Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

1.    Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2.     Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

1.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

2.    O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust. 1, decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 7

1.       Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.  

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

1)      prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, kultury i sztuki, medycyny i profilaktyki zdrowia, psychologii, filozofii i etyki, religioznawstwa, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie,

2)      aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego oraz idei kształcenia się przez całe życie,

3)      propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia,

4)      promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia

5)      podejmowanie działań zmierzających do utrzymania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami powiatu, regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,

6)      upowszechnianie wiedzy o ziemi chrzanowskiej, poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego miasta i regionu, ciekawych tras turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla kultury i turystyki regionu i Polski.

7)      prowadzenie działalności w zakresie walki z wszelkiego rodzaju uzależnieniami takimi jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm. 8)      prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 9

1.     Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)      prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, warsztatów, spotkań integracyjnych, prelekcji, wystaw, koncertów i innych zajęć zgodnie z zainteresowaniami członków Stowarzyszenia,

2)      prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu gimnastyki relaksacyjnej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych( krajowych i zagranicznych),

3)      współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, na zasadach zgodnych z umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska

4)      współpracę ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu, a także z osobami o uznanym autorytecie,

5)      prowadzenie działalności wydawniczej oraz strony internetowej Stowarzyszenia

6)      prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich,

7)      tworzenie grup samopomocowych,

8)      występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

9)      inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych.

2.     Szczegółowy sposób realizacji zajęć wymienionych w punkcie 1 określi regulamin Zarządu.

§ 10

1.    Stowarzyszenie może – na zasadach określonych w odrębnych przepisach – prowadzić działalność gospodarczą.

2.    Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.     Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 12

1.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)                   członków zwyczajnych,

2)                   członków wspierających,

3)                   członków honorowych.

§ 13

1.    Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji.

2.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, merytoryczną lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.

3.     Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w realizację jego celów statutowych.

4.     Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

5.     Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.

6.     Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, za zgodą osoby zainteresowanej.

§ 14

1.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a)      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia, zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

b)      uczestnictwa w wykładach, seminariach i innych zajęciach, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

c)      uzyskania honorowego dyplomu potwierdzającego ukończenie wybranej formy zajęć,

d)      zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia,

e)      noszenia odznaki organizacyjnej oraz używania legitymacji członka Stowarzyszenia.

f)       zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

a)      aktywnego działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, wykonywania przyjętych zadań, przestrzegania zasad lojalności wobec władz Stowarzyszenia,

b)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)      regularnego opłacania składek,

d)      przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

§ 15

1.    Członek wspierający:

a)      ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

b)      obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń i składek na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

c)      zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,

d)      nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.  

2.    Członek honorowy:

a)      ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,

b)      zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,

c)      zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

d)      nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.  

§ 16

1.   Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, co nie zwalnia członka do uiszczenia zaległych składek członkowskich,

b)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c)      wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku:

1)      prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

2)      pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego uchwałą Zarządu

3)      w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał, w tym również w sytuacji nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy lub uporczywego nie

4)      wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

5)      pozbawienia członkostwa członka honorowego uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał.

2.    W przypadkach określonych w ust. 1. lit.c ppkt. 2 i 3 Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia członka o jego wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków – za pośrednictwem Zarządu – w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, pod warunkiem otrzymania odwołania przez Zarząd co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego zwołania.

3.     Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Postanowienia ogólne

§ 17

1.    Władzami Stowarzyszenia są:

a)                    Walne Zebranie Członków,

b)                    Zarząd,

c)                    Komisja Rewizyjna.

2.    W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

3.     Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 18

1.    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Stowarzyszenia.

2.    Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić przez dowolną liczbę kadencji.

3.    W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd za zgodą zainteresowanych. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.  

§ 19

1.   Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów

2.     Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

Walne Zebranie Członków

§ 20

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.    W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)                    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)                    z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.  

§ 21

1.     Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.    O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania.

3.    Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.    Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.  

§ 22

1.  Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz na rok.

§ 23

1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)      na umotywowane żądanie co najmniej 30 członków Stowarzyszenia.

3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia Zarządowi stosownego żądania.

4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

1.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)    określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2)     uchwalenie Statutu i jego zmiana,

3)     wybór i odwołanie członków Zarządu oraz jego Prezesa,

4)     wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

5)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, (absolutorium dla Zarządu),

6)     ustalanie wysokości składek członkowskich,

7)     rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

8)     nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,

9)      podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

10)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

11)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.  

Zarząd

§ 25

1.      Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.      Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu, Wiceprezes, lub w czasie ich nieobecności wytypowany Członek Zarządu.

3.      Zarząd składa się z siedmiu członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i 3 członków.

4.      Prezes Zarządu proponuje spośród członków Zarządu kandydatów na sekretarza i skarbnika, za ich uprzednią zgodą,

5.      Zarząd działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. 6.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 26

1.   Do zakresu działania Zarządu należy:

1)   realizacja celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2)    określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

3)    opracowanie projektu budżetu,

4)    sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

5)    opracowanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6)    podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,

7)    powoływanie Rady Programowej, komisji, sekcji lub zespołów oraz określanie ich zadań,

8)    zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Członków,

9)    organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

10)  podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

11)  prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

12)    wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

13)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

14)  dokooptowywanie członków Zarządu,

15)  załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

2.    Do realizacji swych zadań Zarząd może utworzyć Sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Regulamin pracy Sekretariatu uchwala Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 27

1.   Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Uniwersytetu.

2.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

3.    Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany spośród członków Komisji.

4.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

§ 28

1.   Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

1)   kontrolowanie działalności Zarządu,

2)    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3)   zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

4)    zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym Statutem,

5)    składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

6)    dokooptowywanie członków Komisji Rewizyjnej.

§ 29

1.   Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 30

1. Mienie Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w toku jego działalności statutowej.

§ 31

1.   Źródłami pozyskiwania mienia są w szczególności:

a)    składki członkowskie,

b)    dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

c)    dotacje, darowizny, zapisy i spadki,

d)    dochody z działalności gospodarczej,

e)    naddatki sądowe

f)     pozostałe wpływy z działalności statutowej.

2.   Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na te konta.

3.   Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

4.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 32

1.   Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Skarbnik.

2.   Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.  

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33  

1.   Uchwalanie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

2.   Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

4.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności ustawę Prawo o stowarzyszeniach

Scroll to Top